WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat

Urząd Gminy w Baranowie

Armii Krajowej 87

96-314 Baranów

 

Opłaty

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej Urząd Gminy ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Baranów Nr 105/2011 z dnia 30 grudnia 2011r.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:

1) udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,

2) decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,

3) decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

 14 dni od daty złożenia wniosku

Jeżeli informacji nie może być udostępniona w ciągu 14 dni, przekazuje sie ją nie później niż w przeciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Kielecka 44, Warszawa za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

1.Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranów.

2. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku.

3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Urząd Gminy, powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona.

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

4. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2014 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1380
02 stycznia 2014 14:34 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika.
02 stycznia 2014 14:29 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika.
02 stycznia 2014 14:26 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany