ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW

Wymagane dokumenty

1.  wniosek o wycinkę drzew lub krzewów,

2.  oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

( urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne),

3.  rysunek, mapę lub wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,

4.  projekt planu:

  • nasadzeń zamiennych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa lub krzewy,
  • przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania,

5. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków, realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z  ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cechach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,

6. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 jeżeli zostało wydane.

7. w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy,

8. potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:

- gotówką w kasie Urzędu Gminy (poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00- 16.00; środa: 8.00 – 17.00; piątek 8.00-15.00)

- bezgotówkowo na rachunek Gminy (Bank Pekao S.A. I o/Żyrardów
86 1240 3350 1111 0010 0804 1525).

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat

Urząd Gminy w Baranowie

ul. Armii Krajowej 87

96-314 Baranów

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

 

30 dni, w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 60 dni


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013.627 j.t)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015.783 j.t.).

Inne informacje

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na usunięcie drzew lub krzewów.

Usunięcie drzew i krzewów może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta.

Informacje:

Przepisów dotyczących obowiązku uzyskaniu w/w zezwolenia nie stosuje się do:

1)      krzewów których wiek nie przekracza 10 lat;

2)      krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,

3)      drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
  • 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

4)      drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub terenach zieleni

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) drzew lub krzewów, stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

11) drzew lub krzewów, usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową,

12) drzew lub krzewów, usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000,

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty,

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody.


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-09-04
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bogumiła Rutkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2013 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1460
04 września 2015 12:05 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
04 września 2015 12:04 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika.
04 września 2015 12:04 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany