UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Informacje ogólne:

 

Dysponując ostatnim adresem pobytu stałego osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem danych o osobie, uprawnionym do potwierdzania zameldowania.

 

Poprzez dane jednostkowe, udostępniane przez organy gminy, rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

 

Dane z rejestru PESEL udostępnia Minister właściwy do spraw wewnętrznych, natomiast dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gminy, prowadzące te rejestry.

 

 

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 

Osoby i podmioty, które wykażą podstawę prawną lub interes faktyczny, uprawniający do uzyskania danych.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 • wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL,
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w wysokości 31 zł,
 • dokument potwierdzający interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych. Dokumentami potwierdzającymi interes prawny mogą być: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.)
 • pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika).

 

 

 

UWAGA osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego, tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.


Miejsce złożenia dokumentów

Urzad Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Pokój nr 8

Opłaty

 • Za udostępnienie danych:

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31 zł. Opłaty można dokonać kasie Urzędu Gminy lub o na rachunek.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o udostępnienie danych (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

 • Za pełnomocnictwo:

Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Wpłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r., poz. 722)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. Nr 195, poz. 1153 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 836)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Z 2015 r., poz. 783)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-09-14
Dokument wytworzony przez: Zastępca Kierownika USC ewidencji ludności dowodów osobistych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Bućko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2013 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1387
14 września 2016 08:23 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika.
14 września 2016 08:21 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
26 listopada 2013 14:23 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany