PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty

od osób fizycznych: informacja w sprawie podatku od nieruchomości

od osób prawnych : deklaracja

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat

Urząd Gminy w Baranowie

ul. Armii Krajowej 87

96-314 Baranów

Opłaty

bez opłat

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

Inne informacje

Podmiot opodatkowania:

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są:

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczami, względnie zarządzającymi nieruchomościami (lub ich częściami) lub obiektami budowlanymi (lub ich częściami), będącymi własnością Skarbu Państwa lub gminy,
posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości (lub ich części) lub obiektów budowlanych (lub ich części), należących do Skarbu Państwa lub gminy,
użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Przedmiot opodatkowania:

1. Budynki lub ich części.
2. Budowle.
3. Grunty nie objęte podatkiem rolnym i leśnym, bądź też objęte nimi i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna.
4. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

Termin powstania obowiązku podatkowego:

1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
2. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć informacje o nieruchomości oraz gruntów w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6 w terminie określonym na formularzu. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Termin płatności:

1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
2. Dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej - do dnia 15 każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2012 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 4072
28 grudnia 2017 10:34 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika.
12 października 2017 10:40 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
12 października 2017 10:40 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany