PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek – wg wzoru

Aktualny wyciąg z księgi wieczystej - oryginał

Aktualny wypis z ewidencji gruntów – oryginał

Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej–2 egzemplarze.

Decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania)- oryginał lub plan zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem podziału - oryginał

Miejsce złożenia dokumentów

pok. nr 4

Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od złożenia wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651z późn. zmn.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz.1071 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów.

Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów.

Inne informacje

Postępowanie przebiega w 2 etapach:

  1. wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości,
  2. wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

Odbiór postanowienia i decyzji osobiście lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2012 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 2105
21 lipca 2014 15:05 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
21 lipca 2014 15:05 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
21 lipca 2014 15:03 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany