ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ PIWA NA IMPREZACH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY

Kod RWA

EGN

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia – wg wzoru

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – oryginał do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów

Pok. nr 4

Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Opłaty

Opłata za zezwolenie płatna w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu:

1/12 ceny za roczne korzystanie z zezwolenia na sprzedaż piwa w wysokości 43,70 zł

Potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni od złożenia wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz.1071 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od doręczenia zezwolenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów.

Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów.

Inne informacje

Złożony wniosek jest opiniowany przez:

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nr konta bankowego: Bank S.A.I O/Żyrardów

96 1240 3350 1111 0010 0804 1525

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2012 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1287
02 stycznia 2014 15:31 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
02 stycznia 2014 15:30 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
23 maja 2012 13:05 (Michał Miastowski ) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany