WPIS INFORMACJI O ZAWIESZENIU I WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kod RWA

EGN

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który jest jednocześnie formularzem wniosku o zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej, wraz z odpowiednimi częściami wniosku (CEIDG-SC, CEIDG-POPR), jeżeli ich dołączenie jest konieczne.

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów

pok. nr 4

Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Opłaty

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu oraz wznowieniu wpisu jest wolny od opłat.

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. (UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku oraz przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania poprawnego wniosku i złożonego przez osobę uprawnioną.

Poprawność wniosku weryfikuje system teleinformatyczny CEIDG. Organem ewidencyjnym jest minister Gospodarki. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, to organ Gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173, poz. 1808 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz.1071 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.z 2011 r., Nr 106, poz.622 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu/wznowieniu działalności w CEIDG można złożyć:

on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
w urzędzie gminy - osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym  przez notariusza).

Wniosek o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny jest w urzędzie – pokój nr 4, na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na platformie usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl)

INFORMACJE DODATKOWE:
a) Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.
b) Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.
c) Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.
d) Okres zawieszenia może być podany w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.
e) W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4. ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2012 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1360
22 stycznia 2014 09:27 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
23 maja 2012 10:02 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
30 kwietnia 2012 11:06 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany