WYKREŚLENIE WPISU Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kod RWA

EGN

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z odpowiednimi częściami wniosku (CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-PN i CEIDG-POPR), jeżeli ich dołączenie jest konieczne.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Baranowie, pokój nr 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu

Opłaty

Wniosek o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolny od opłat.

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. (UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z. Nr 225, poz.1635 z późn.zm.)

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku oraz przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania poprawnego wniosku i złożonego przez osobę uprawnioną.

Poprawność wniosku weryfikuje system teleinformatyczny CEIDG. Minister Gospodarki wydaje decyzję o wykreśleniu wpisu o ile wpis został przeniesiony do CEIDG.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173, poz. 1808 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz.1071 z późn.zm).

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.z 2011 r., Nr 106, poz.622 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

Wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG można złożyć:

on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
w urzędzie gminy - osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym  przez notariusza).

Wniosek o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny jest w urzędzie – pokój nr 4, na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na platformie usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl)

Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

 Przedsiębiorca może być także wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:

1. Gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę,

2. Stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,

3. Nie złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

4. Utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art.13 ust 1albo ust 2ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

5. Gdy został dokonany z naruszeniem prawa.

6. Wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2012 11:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1332
30 kwietnia 2012 12:30 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
30 kwietnia 2012 11:02 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany