ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kod RWA

EGN

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z odpowiednimi częściami wniosku (CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-PN i CEIDG-POPR), jeżeli ich dołączenie jest konieczne.

Miejsce złożenia dokumentów

Pok nr 4

Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Opłaty

Wniosek o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolny od opłat.

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. (UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z. Nr 225, poz.1635 z późn.zm.)

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku oraz przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania poprawnego wniosku i złożonego przez osobę uprawnioną.

Poprawność wniosku weryfikuje system teleinformatyczny CEIDG. Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, to organ Gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173, poz. 1808 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz.1071 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.z 2011 r., Nr 106, poz.622 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG można złożyć:

on-line - przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
w urzędzie gminy - osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym  przez notariusza).

Wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny jest w urzędzie – pokój nr 4, na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na platformie usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl)

Zaświadczeniem o zmianie wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jest wydruk ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl.

 Przedsiębiorca zobowiązany jest zgłaszać organowi ewidencyjnemu, w ciągu 7 dni, zmiany stanu faktycznego i prawnego zaistniałe po dokonaniu wpisu w ewidencji, odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2012 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1378
23 maja 2012 13:07 (Michał Miastowski ) - Aktualizacja danych sprawy.
30 kwietnia 2012 12:23 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
30 kwietnia 2012 10:46 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany