NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela
  2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
  3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przedmiocie lub rodzaju prowadzonych przez niego zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenie ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu.
  • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela.
  • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat
Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Termin i sposób załatwienia

  • Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
  • Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz. 1580).

Tryb odwoławczy

Odwołanie przysługuje do Mazowieckiego Kuratora Oświaty al. Jerozolimskie 32, Warszawa za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2012 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1617
21 lipca 2014 15:19 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
02 stycznia 2014 14:36 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
12 czerwca 2012 11:23 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany