PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat
Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami)

Uchwała Nr XIV/51/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Baranów

Inne informacje

Podmiot opodatkowania:
Osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Przedmiot opodatkowania:
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej DMC powyżej 3,5 tony i wyżej.
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej DMC zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i wyżej.
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą DMC od 7 ton i wyżej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Autobusy.

Termin powstania obowiązku podatkowego:
1. W przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.
2. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
3. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane:
złożyć w Urzędzie Gminy - pok. nr 6 w terminie do 15 lutego, deklarację na podatek od środków transportowych - formularz DT-1 oraz załącznik do deklaracji DT-1/A na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
odpowiednio skorygować deklarację w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Termin płatności:
Dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2012 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 2579
15 grudnia 2015 08:43 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika.
15 grudnia 2015 08:43 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Usunięcie załącznika.
14 grudnia 2015 10:36 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany