DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
2.    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
3.    dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,
4.    kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
5.    kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
6.    kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu
7.    zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
8.    dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
9.    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
10.  zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

 

Uwaga:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 1543) z dniem 15 listopada 2014 r. zmieniło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz. 276). W związku z powyższym obowiązują nowe formularze wniosków. Dla wniosków składanych po tej dacie obowiązuje nowy wzór.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat
Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc od dnia złożenia wniosku lub w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Art. 70b (tekst jedn. Dz.U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 232);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010, Nr 244, poz.1626);
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007, Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010, Nr 53,l poz. 311, z późn.zm.);
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

Inne informacje

Pracodawca winien złożyć zawiadomienie o podpisaniu umowy z młodocianym pracownikiem, które stanowi podstawę do zaplanowania wysokości środków niezbędnych na realizację zadania.

W art. 70b ust. 11 u.s.o. dodana została nowa regulacja, która nakazuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Przepisów ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2012 13:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1616
26 września 2016 08:52 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
30 października 2015 11:27 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika.
30 października 2015 11:26 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany