DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek – wg wzoru
  2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji liniowych 1:2000) z oznaczonym terenem inwestycji - 2 egz.
  3. Wypis z rejestru gruntów
  4. Warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej
  5. Koncepcja zagospodarowania
  6. Opłata skarbowa

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat
Urząd Gminy w Baranowie
ul. Armii Krajowej 87
96-314 Baranów

Opłaty

Opłata skarbowa wnoszona w kasie urzędu lub na rachunek urzędu w wysokości:

  1. od decyzji

a.  107zł – za wydanie decyzji,

b. 56zł – za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.

·  (Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego)

Termin i sposób załatwienia

Od 30 dni (dla inwestycji nie wymagających uzgodnień) do 90 dni.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. (art. 35 § 5 Kpa.)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmn.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmn.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmn.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej   (Dz. U. z 2006 r.  Nr 225,poz. 1635)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2012 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 2543
02 stycznia 2014 15:29 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
23 maja 2012 09:38 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
23 maja 2012 09:38 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany