ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Kod RWA

EGN

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia – wg wzoru

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych(wypis z księgi wieczystej, umowa najmu) – oryginał do wglądu

Pisemna zgoda właściciela, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku wielorodzinnym – oryginał do wglądu

Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży – oryginał do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Baranowie, pokój nr 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu

Opłaty

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, płatna w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu wynosi:

  1. 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
  2. 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
  3. 2.100 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

Potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od złożenia wniosku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98, poz.1071 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Uchwała Nr V252003 Rady Gminy w Baranowie z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od doręczenia zezwolenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów.

Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów

Inne informacje

Opłatę podstawową wnoszą Ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w tym zakresie oraz Ci, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła określonych wartości:

37.500 zł - dla piwa oraz dla wina,

77.000 zł - dla napojów spirytusowych.

Pozostali wg pozostałych zasad ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Złożony wniosek jest opiniowany przez:

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2012 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Kruk-Szymaniak
Ilość wyświetleń: 1349
30 kwietnia 2012 12:23 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Aktualizacja danych sprawy.
30 kwietnia 2012 11:10 (Karolina Kruk-Szymaniak) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany